vijjaram.org  
Logo Vijjaram
เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม : morkeaw.net | หมอเขียว แฟนคลับ (facebook) | หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม (youtube) | ตลาดวิถีธรรม | ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด
บล็อกวิชชาราม |เกี่ยวกับสถาบันวิชชาราม | วัตถุประสงค์ | ผลงานวิจัย| ติดต่อเรา

 

ทักทาย

เว็บไซต์ vijjaram.org(สถาบันวิชชาราม) ให้บริการอัพเดทข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของสถาบันวิชชาราม ทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการเผยแพร่ และเป็นสื่อกลางในการเก็บข้อมูลการวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันวิชชารามด้วย ในส่วนของนักศึกษาสถาบันวิชชาราม ก็สามารถใช้เว็บไซต์แห่งนี้ในการอ้างอิงข้อมูลและติดตามกิจกรรมและการบ้านต่าง ๆ ได้เช่นกัน

อัพเดทข่าวสาร

วารสารวิชาการ วิชชาราม (VIJJARAM JOURNAL) จัดทำโดยสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลัก พุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติ

วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 2วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
ขนาดไฟด์ 7.4 mb
จำนวน 99 หน้า
วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
DL : [vijjaram.org] u.620211

วารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม 1วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐
ขนาดไฟด์ 13.4 mb
จำนวน 180 หน้า
วางจำหน่าย : ร้านค้าในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
Read on web : n/a
DL1 : [google drive] u.610622
DL2 : [vijjaram.org] u.610622

บล็อกวิชชาราม |เกี่ยวกับสถาบันวิชชาราม | วัตถุประสงค์ | ผลงานวิจัย| ติดต่อเรา
  © vijjaram.org since 2018 | contact admin email: vijjaram.j@gmail.com